Eolas

Teagmháil

Gaelscoil Chill Dara
An Bóthar Glas,
An Currach,
Co. Chill Dara.
‘Fón +353 45 442300
oifig@gaelscoilchilldara.com

Uimhir Rolla 20023A
Rolacháin 394

Clár Ama na Scoile

09.00 Ranganna ag tosú
10.45 Sos
11.00 Ranganna
12.30 Sos
13.00 Ranganna
13.40 Téann Naíonáin abhaile
14.40 Téann Ranganna 1-6 abhaile

Ár Bhfealsúnacht Scoile

Is scoil Chaitliceach, lán Ghaeilge í Gaelscoil Chill Dara atá lonnaithe díreach lasmuigh de bhaile Droichead Nua, i gCo. Chill Dara. Cuirtear ranganna ar fail do pháistí idir 4 agus 13 bliana d’aois. Feidhmíonn an scoil faoi rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus múintear Curaclam na Bunscoile inti. Faoi láthair tá 376 dalta ar na rollaí agus tá cónaí orthu den chuid is mó i nDroichead Nua, i gCill Dara, i Rath Iomgháin agus i gCill Chuilinn. Tá Gaelscoil eile lonnaithe i Nás na Rí. Tá 22 ar an bhfoireann mhúinteoireachta agus 3 CRS. Eagraítear na daltaí i 15 rang-ghrúpa agus tá beirt mhúinteoir a féachann i ndiaidh páistí le riachtanaisí faoi leith. Is rún linn féin-mhuinín agus meas do dhaoine eile a fhorbairt sna páistí. Bíonn teagmháil rialta ag múinteoirí sa scoil le tuismitheoirí.

Bainistíocht
Feidhmíonn Gaelscoil Chill Dara faoin Acht Oideachais 1998 agus faoi na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta a leagann an tAire Oideachais agus Eolaíochta síos. ‘Sé An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lánghaeilge atá mar phátrún ag an scoil. Ó am go chéile ainmníonn an Pátrún Bord Bainistíochta. Ar chúram an Bhoird Bhainistíochta atá rialú díreach na scoile.
Tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Chill Dara comhdhéanta mar seo leanas :

Beirt arna n-ainmniú ag an bPatrún(Colm Ó Gógáin, Cathaoirleach agus Proinsias de Paor)
Príomhoide na scoile ( Niamh Uí Chadhla )
Beirt ar thuismitheoir iad (Oilver Ó Diolúin & Linda Uí hEathairn )
 Ionadaí na Múinteoirí (Karen Uí Chonchuir)
Beirt chomhaltaí comthtofa (Treasa Uí Riagáin gus Mícheál Ó Dubhghiolla )

Leabhair Líostaí

Láthair na Scoile

Féilire